• banner

  • Ơi!!! Hải Phòng 53 – Con Mắt Bão – Bộ phim sử thi của Hải Phòng (Video)

    1. Phóng sự: “Con mắt bão – Bộ phim sử thi của Hải Phòng”

    2. NXDC: “Đền – Chùa Trịnh Xá”

    http://www.youtube.com/watch?v=D2clTI3xfas

    đối tác