Ca khúc: Hải Phòng đất cảng thân yêu – ƠI HẢI PHÒNG SỐ 01